Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door BestelCleanfix.nl, gevestigd te Uitgeest.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van BestelCleanfix.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 BestelCleanfix.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van BestelCleanfix.nl onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door BestelCleanfix.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op
de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af
bedrijf of magazijn van BestelCleanfix.nl, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door BestelCleanfix.nl zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden BestelCleanfix.nl
niet.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van BestelCleanfix.nl binden hem niet, voor zover ze door BestelCleanfix.nl
niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor BestelCleanfix.nl door zijn bevestiging.
5-2 Elke met BestelCleanfix.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat BestelCleanfix.nl zonodig informatie
betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. door BestelCleanfix.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden BestelCleanfix.nl niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden
deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele
verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden
gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van
emballage is ter beoordeling van BestelCleanfix.nl.

Artikel 9 Aanbetaling.
BestelCleanfix.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van BestelCleanfix.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de
opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden
geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijk rente over het door hem vooruit betaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.
10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige levering dient de opdrachtgever BestelCleanfix.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor BestelCleanfix.nl zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die
goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door BestelCleanfix.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals
onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor
verrekening in aanmerking.
12-3 Door BestelCleanfix.nl te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening
worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever
aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in
rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten
door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BestelCleanfix.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door BestelCleanfix.nl
buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door BestelCleanfix.nl
reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan
te nemen en te betalen en is hij overigens jegens BestelCleanfix.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan BestelCleanfix.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht BestelCleanfix.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /
of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt BestelCleanfix.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming
van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij
aanwezigheid daarvan, BestelCleanfix.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag
van de levering BestelCleanfix.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht
met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15-2 BestelCleanfix.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke
verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Indien de reclame naar het oordeel van BestelCleanfix.nl juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste
de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele
toestand.

Artikel 16 Garantie.
16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend BestelCleanfix.nl aan de opdrachtgever schriftelijk garantie
voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. BestelCleanfix.nl zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn
van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien BestelCleanfix.nl na overleg met de
opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16-2 Voor alle goederen en materialen die BestelCleanfix.nl niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier
aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening
gebracht.
16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze
leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht.
Wanneer BestelCleanfix.nl goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot
voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame
zekerheid heeft gesteld. BestelCleanfix.nl heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever
nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.
18-1 BestelCleanfix.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn
gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten aankomende oorzaak.
18-2 BestelCleanfix.nl is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade
aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden,
voor zover ontstaan door schuld van BestelCleanfix.nl of van hen, die door BestelCleanfix.nl te werk zijn gesteld.
18-3 BestelCleanfix.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks
afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht.
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande
als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar BestelCleanfix.nl of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van BestelCleanfix.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer
van BestelCleanfix.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een
wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor BestelCleanfix.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot
levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 BestelCleanfix.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te
annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,
waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.
20-1 Zolang BestelCleanfix.nl geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De
Bever.
20-2 BestelCleanfix.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt
verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang
hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal BestelCleanfix.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn
verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft BestelCleanfix.nl eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht
worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt
overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die De
Bever op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.
22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
22-2 BestelCleanfix.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan
de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 BestelCleanfix.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00.
Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat BestelCleanfix.nl
zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.
Op alle door BestelCleanfix.nl gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze
overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van BestelCleanfix.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden
gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x